Persondataforordningen

Persondataforordningen er et EU regulativ, som har til formål at beskytte personer i forbindelse med behandling af personoplysninger. Regulativet træder i kraft den 25. maj 2018.

Dataansvarlig

Den dataansvarlige er Glarmester Kurt Osterkrüger

Personhenførbare data 

Der indsamles, opbevares og anvendes oplysninger om kunderne i forhold til at drive glarmesterfirmaet, herunder tilbudsgivning, fakturering og garantiforpligtelser.

Følgende oplysninger indsamles: Navn, adresse, telefonnummer, mail-adresse samt oplysninger til brug for tilbudsgivning, levering og fakturering.

Opbevaring af personhenførebare data

De personhenførbare oplysninger opbevares i Glarmester Osterkrügers administrative system, og der er indgået en databehandleraftale med leverandøren.

Kundernes ret til at få slettet persondata

Disse data vil sædvanligvis være omfattet af bogføringsloven og kan normalt slettes efter 5 år under hensyntagen til garantiforpligtelser.

Kunder, der ønsker sine persondata slettet, kan sende en anmodning til glas@osterkruger.dk

Yderligere oplysninger

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:DA:HTML

Den danske betænkning:
http://www.justitsministeriet.dk/nyt-og-presse/pressemeddelelser/2017/nye-regler-styrker-beskyttelsen-af-persondata-i-europa

Datatilsynets vejledninger:
https://www.datatilsynet.dk/vejledninger/vejledninger-databeskyttelsesforordningen/

Comments are closed.